ZAIKS - ukryty koszt

Już od paru dni, na kilku portalach, spotykam się z artykułami o groźnie brzmiących tytułach, typu "ZAIKS bierze na celownik nowożeńców. Skontroluje wesela". W związku z tym zdecydowałam się prześwietlić temat ZAIKS-u, który może stać się naszym ukrytym kosztem weselnym, o którym do tej pory nie mieliśmy pojęcia.

Fot. Photo by Austin Neill on Unsplash

Co to jest ZAIKS?

Jest to Stowarzyszenie Autorów ZAIKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych), czyli polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców. 

Czy za muzykę odtwarzaną na weselu, należy odprowadzać tantiemy do ZAIKSu?

Tak. Prawo autorskie wymaga , aby każdy użytkownik twórczości przed jej wykorzystaniem uzyskał zgodę autorsko uprawnionych, których w tym wypadku zastępuje ZAIKS. Jeżeli nie organizujemy wesela w domu w gronie najbliższych, tylko przyjęcie odbywa się poza nim, w gronie mniej lub bardziej spokrewnionych osób, nie jesteśmy zwolnieni z opłaty. To samo dotyczy imprezy firmowej, czy bankietu.

Kto płaci ZAIKS?

Ten kto de­cy­du­je o wy­ko­rzy­sta­niu cu­dzej twór­czo­ści, jej pu­blicz­nym udo­stęp­nia­niu, jest zo­bo­wią­za­ny do uzy­ska­nia li­cen­cji ZAi­KS-u i za­pła­ty twór­com utwo­ru wy­na­gro­dze­nia. W prak­ty­ce jest to: wła­ści­ciel sali lub wy­naj­mu­ją­cy po­miesz­cze­nie lub też ze­spół mu­zycz­ny. Jednak bardzo często się zdarza, że Para Młoda nie ma pojęcia o tym, że należy zapłacić ZAIKS (tak było w moim przypadku), a ma w umowie zarówno z salą weselną, jak i DJ/zespołem, że oni nie opłacają licencji. W takim przypadku to Para Młoda jako organizator odpowiedzialna jest za wniesienie odpowiedniej opłaty. 

Jakie są wysokości opłat i od czego zależą?

Wysokość stawki zależna jest od wysokości opłaty za występ, liczby uczestników wesela, rodzaju i kategorii obiektu, czy wielkości miejscowości, w której odbywa się wesele. Jako, że ZAIKS idzie nam na przeciw, wysokość naszej opłaty możemy wyliczyć na specjalnym kalkulatorze TUTAJ. I tak w moim przypadku po wpisaniu wszystkich parametrów, licencja wyniesie mnie "jedyne" 141,70zł. Jednak ta niska opłata wynika z tego, że na swoim weselu będę miała DJ-a, ponieważ gdybym wybrała zespół za np. 4500zł, do ZAIKS-u musiałabym zapłacić już bagatela 553,50zł!! Jeżeli zdecydujemy się na wykupienie licencji, możemy złożyć wniosek przez internet, opłacić go online i cieszyć się umową z ZAIKS-em.

Czy ZAIKS przeprowadza kontrolę?

Podobno tak. Jako, że obecnie wszystkie instytucje narzekają na brak pieniędzy, ZAIKS także stwierdził, że od tego roku zdecydowanie zwiększy kontrolę na weselach. Jak twierdzi rzeczniczka instytucji, takie kontrole nie należą do rzadkości. Każ­dy z In­spek­to­rów Te­re­no­wych po­sia­da le­gi­ty­ma­cję służ­bo­wą i peł­no­moc­nic­two do okre­ślo­nych czyn­no­ści, dlatego też może wejść do sali weselnej i skontrolować, czy ZAIKS został opłacony, czy DJ gra z legalnych nośników oraz czy wszyscy pracownicy mają umowę o pracę i nie pracują na czarno.

Co nam grozi, gdy nie opłacimy licencji?

Użytkownik, który wykorzystuje utwory muzyczne bez licencji:
  • naraża się na odpowiedzialność cywilną art. 79 prawa autorskiego (może to skutkować np. obowiązkiem zapłaty należnego twórcy wynagrodzenia w podwójnej a nawet potrójnej wysokości oraz koniecznością zapłaty co najmniej dwukrotnej wysokości uprawdopodobnionych korzyści odniesionych z naruszenia prawa autorskiego, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości utworzonego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
  • może zostać zobowiązany do zapłaty odsetek i ponieść koszty postępowania sądowego (art.359 kodeksu cywilnego i art.98 kodeksu postępowania cywilnego),
  • naraża się na odpowiedzialność karną z art. 115-118 prawa autorskiego (bezprawne wykorzystanie utworów jest przestępstwem i w razie stwierdzenia popełnienia przestępstwa sąd może wymierzyć karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nawet do 5 lat oraz orzec o przepadku przedmiotów związanych z popełnieniem przestępstwa np. sprzętu audiowizualnego czy konsoli do odtwarzania muzyki, a także orzec obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz pokrzywdzonych autorów).
Moja rada na koniec? Sprawdźmy Umowy z salą weselną i zespołem/DJ-em, a z nich dowiemy się, czy to my, czy druga strona opłaca ZAIKS. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że Umowy może renegocjować i umieścić w nich zapis o ZAIKS-ie.

Copyright © Szalona Panna Młoda , Blogger