Nazwisko po ślubie

Zmiana nazwiska to bardzo delikatna sprawa. Panowie unoszą się przy niej honorem, a paniom nie jest łatwo porzucić swoje panieńskie nazwisko. Ale oprócz sfery psychologicznej i tego czy zdecydujemy się na zmianę nazwiska, czy nie, pozostaje sfera prawa. Czyli jakie dokumenty należy złożyć do urzędu, do jakiego USC trzeba je zanieść, ile czasu na to mamy albo jakie dokumenty należy wymienić. 


Fot. Photo by Marc A. Sporys on Unsplash

Jakie są możliwości zmiany nazwiska?

 • Tradycyjnie - żona przyjmuje nazwisko męża
W tym przypadku kobieta tradycyjnie przyjmuje nazwisko męża. Najczęstszym argumentem za jest taki, że kobieta i mężczyzna tworzą rodzinę i powinni to robić pod wspólnym nazwiskiem. Natomiast argumenty przeciw przekonują o tym, że kobieta długo pracowała na renomę swojego nazwiska albo po prostu je bardzo lubi i nie chce go porzucać. Nadal w Polsce obowiązuje przekonanie, że przyjęcie nazwiska męża po ślubie jest tradycją i jest oczywiste.
 • Bez zmian - każdy zostaje przy swoim nazwisku
Kobieta, jak i mężczyzna po ślubie zostają przy swoim nazwisku. Taki wybór ma na pewno swoje zalety, w postaci nie zmieniania dokumentów po ślubie, co może być kosztowne i czasochłonne. Jednak wadą są niedomówienia i wątpliwości jakie mogą powstać w związku z brakiem zmiany nazwiska, np. czy para na prawdę jest po ślubie.
 • Niestandardowo - mąż przyjmuje nazwisko żony
Najczęściej dzieje się tak, gdy mąż nie czuje więzi ze swoim nazwiskiem lub ma nazwisko, którego się wstydzi np. ze względu na jego znaczenie.
 • Rozbudowanie - nazwisko dwuczłonowe
Żona może dołączyć do swojego nazwiska, nazwisko męża, mąż może analogicznie dołączyć nazwisko żony lub każdy z małżonków dołączy do swojego nazwiska, nazwisko żony lub męża. Kolejność członów nazwiska jest dowolna i ustalana przez małżonków. Nazwisko utworzone w wyniku takiego połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Przeciwko takiemu rozwiązaniu przemawia jego zbytnia długość albo źle brzmiące połączenie.

Kiedy składamy oświadczenie?

Oświadczenie o zmianie nazwiska, składa się podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdy uzyskuje się również dokument o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. W przypadku ślubu cywilnego, do USC należy zgłosić się na miesiąc i jeden dzień przed, natomiast w przypadku ślubu konkordatowego, na nie wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem (tyle jest ważne zaświadczenie). Udając się do USC, należy przygotować dowody osobiste i skrócone odpisy aktów urodzenia. Małżonkowie składają również oświadczenie o tym, jakie nazwisko będą nosić dzieci. Urzędnik wydaje odpowiednie oświadczenie, które trzeba złożyć w kancelarii parafialnej albo w przypadku ślubu cywilnego pozostawić w USC. Od 1 marca 2015r. nastąpiła zmiana przepisów i USC prowadzą elektroniczną rejestrację aktów urodzenia, małżeństw i zgonów. W związku z tym, odpisy z tych aktów wydawane są w dowolnym USC w Polsce.

Brak oświadczenia w sprawie nazwiska

Jeżeli Para nie złoży oświadczenia np. w przypadku niedopatrzenia urzędnika, żona nie przyjmuje automatycznie nazwiska męża i małżonkowie pozostają przy swoich nazwiskach. Gdy nie złożono również oświadczenia co do nazwisk dzieci, będą one nosić nazwisko dwuczłonowe, składające się z nazwiska matki i nazwiska ojca.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie zmiany nazwiska. wynosi 37zł. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu lub przelewem.

Termin załatwienia

USC do dwóch tygodni od dnia ślubu, zobowiązany jest wydać Akt Zawarcia Małżeństwa, a w przypadku ślubu konkordatowego, okres może się wydłużyć do 5 dni, które kancelaria parafialna ma na przesłanie dokumentów do USC. Po tym okresie można uzyskać akt ślubu i prawnie posługiwać się nowym nazwiskiem.


Fot. msv.gov.pl

Jakie dokumenty należy zmienić?

 • dowód osobisty - po zmianie przepisów, aby wyrobić nowy dowód osobisty, można udać się do dowolnej gminy na terenie całego kraju, należy wypełnić wniosek z adnotacją, że zmiana nazwiska dokonywana jest ze względu na zmianę stanu cywilnego, dołączyć aktualną fotografię, posiadany dowód, a także odpis aktu małżeństwa. Termin załatwienia sprawy do 30 dni. Po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie, w przypadku braku złożenia wniosku o jego wymianę, dowód podlega unieważnieniu z urzędu. Wyrobienie dowodu po ślubie jest bezpłatne
 • prawo jazdy - w Urzędzie Komunikacji danej gminy, należy złożyć stosowny wniosek wraz z jedną fotografią, kserokopie prawa jazdy oraz dowód uiszczenia opłaty (100,50zł). Termin załatwienia sprawy wynosi od 9 dni roboczych do 2 miesięcy. 
 • paszport - należy udać się do dowolnego organu paszportowego na terenie kraju, gdzie składamy wniosek, fotografie paszportową, dowód uiszczenia opłaty paszportowej, oraz odpis skrócony aktu małżeństwa. Paszport ważny jest 2 miesiące od daty ślubu, a o jego wymianę powinno wystąpić się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Aktu Małżeństwa
 • Fundusze Emerytalne - należy zaktualizować dane w OFE, można zrobić to online
 • legitymacja studencka&indeks- jeżeli jest się studentem, należy zgłosić się do dziekanatu, złożyć podanie z kserokopią aktu małżeństwa, fotografię oraz dowód wpłaty
 • dowód rejestracyjny 
 • przepustki w pracy
 • karty biblioteczne
 • bilet komunikacji miejskiej
 • karty zniżkowe
 • pieczątka, o ile się posiada

Kogo należy poinformować o zmianie nazwiska?

 • bank - możecie założyć wspólne konto albo nadal korzystać z dotychczasowych, ale trzeba pamiętać o zmianie nazwiska posiadacza konto oraz o wyrobieniu nowej karty.
 • przychodnię lekarską
 • operatora telefonii komórkowej
 • pracodawcę
 • ubezpieczyciela
 • spółdzielnie mieszkaniową
 • Wydział Ksiąg Wieczystych, jeżeli jesteśmy właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości  
 • wszystkich, z kim jesteśmy związani umowami, poprzez aneksy powinniśmy wprowadzić adnotację o zmianie nazwiska
 • Naczelnika Urzędu Skarbowego, w ciągu 7 dni od zmiany danych osobowych, o ile prowadzimy działalność gospodarczą i jesteśmy podatnikami podatku VAT lub podatku akcyzowego. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, informują tylko o zmianie adresu zamieszkania (adres zameldowania nie jest istotny).
 • możemy również zmienić adres e-mail, o ile używamy takiego z nazwiskiem.
Copyright © Szalona Panna Młoda , Blogger